about us

Клуб “Устойчиво развитие на гражданското общество” е сдружение с идеална цел в обществена полза, регистрирано и започнало своята дейност през 1997 г. Сдружението обединява университетски и научни кадри, бизнесмени и младежи предимно от студентските среди. Понастоящем клуб УРГО има 30 члена. Сдружението е регистрирано в София, но има членове в Добрички, Видински и Варненски региони и работи с множество доброволци на територията на цялата страна.

Целите на Клуба са фокусирани към работа със социални слоеве и групи в маргинално положение за осъзнаване на гражданските им права и равнопоставеност, социалната им интеграция, стимулиране на обществена заетост чрез разширяване на възможностите им за образование и професионална подготовка; към укрепване на административния си капацитет и осъществяване на ефективни партньорства на местно, регионално, национално и транснационално ниво.

projects annonce

Клуб УРГО успешно е разработил и изпълнил повече от 30 значими проекта, предимно ориентирани към социалното развитие, опазването на околната среда, транспорт и мобилност.

Основни области на интервенция по проектите са устойчиво градско развитие, развитие на аграрните региони, управление на мобилността, управление на отпадъците, транс-гранично и многонационално сътрудничество, социална интеграция и обучение по управление на Европейски проекти. След присъединяването на България към ЕС, Клубът стана един от основните национални партньори по европейски проекти, централизирано финансирани по програми CIP-IEE, LIFE+, SEE и много други.

Клуб УРГО притежава сериозен потенциал за обучение, като негови членове са били лектори на повече от 500 семинара в рамките на различни проекти и образователни инициативи. Основни теми на семинарите са: Европейски институции и финансиране; Устойчиво развитие и планиране; Разработка на проекти; Управление и отчетност на проекти; Управление на ОС; Управление на отпадъците; Управление на мобилността; Градска екология и биоразнообразие; Индустриален мениджмънт и маркетинг; Управление на производството - REFA; Управление на персонала; Управление на различията; Управление на качеството, ISO стандарти.

 

WEB страници на проекти по градска мобилност

smp logo official

epomm

eltis

do the right mix

bump site small