Управление и отчетност на проекти

trainings 02 annonceУправление и отчетност на европейски проекти

1. Взаимоотношения с управляващия орган, партньорите, асоциираните партньори, подизпълнители.
2. Основни етапи на изпълнението на проекта.
3. Видове дейности и работни пакети.
4. Времеви график. Промени в проекта
5. Периоди на отчетност. Видове отчети.
6. Технически отчети – индикатори за успеха на проекта SMART. Отчитане на резултатите от проекта
7. Финансови отчети – бюджетни линии.
8. Видове контрол на изпълнението на проектите. Подготовка за контрол и взаимоотношения с контрольорите.
9. Често допускани грешки при отчитане на разходите.

Лектор: Доц. Лучия Илиева