balkwaste logo

Проект BALKWASTE (създаване на мрежа за устойчиво управление на твърдите отпадъци и промоция на интегрирано средство за взимане на решения в Балканския регион).

Целта на проекта е да разпространи знания, придобити в резултат от внедряването на Стратегията за отпадъците на ЕС в Балканския регион. България и Румъния са използвани като примери за въвеждане на интегрирано планиране на управлението на твърдите отпадъци. Партньорите от 4 страни – Гърция, България, Словения и Румъния си сътрудничиха за разработване на специализиран софтуер като средство за взимане на решения относно управлението на отпадъците, което може се използва от компетентните органи по места.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory! Debug: specified directory - http://www.csdcs.org/02.projects/07.balkwaste/gallery